Algemene voorwaarden.

Download Algemene Voorwaarden (.PDF)

Definities

Vonea: De vennootschap onder firma Vonea, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83042822, kantoorhoudende te (5652 BJ) Eindhoven, aan het adres Meerenakkerplein nr. 3.

Wederpartij: De partij – een natuurlijke persoon of rechtspersoon – die een Overeenkomst sluit met Vonea, aan wie Vonea een offerte heeft uitgebracht of die enige andere rechtsbetrekking heeft met Vonea.

Overeenkomst: Iedere mondelinge of schriftelijke overeenkomst die tussen Vonea en de Wederpartij tot stand komt, waaronder begrepen een overeenkomst op afstand, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, en alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die overeenkomst.

Partijen: Vonea en de Wederpartij samen.

Consument(en): De natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn/haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

 

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna ook: “voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Vonea, op iedere Overeenkomst tussen Vonea en een Wederpartij en op iedere nabestelling of deelbestelling die als gevolg van de Overeenkomst wordt geplaatst.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen van toepassing als Vonea deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard en hebben slechts betrekking op de (deel)opdracht waarvoor die aanvaarding heeft plaatsgevonden.

1.3 Als één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ooit geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Vonea zal dan samen met de Wederpartij een nieuwe bepaling overeenkomen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en), die zoveel mogelijk aansluit(en) bij de oorspronkelijke bepaling.

1.4 Als Vonea van een Wederpartij niet steeds een strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dat niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet langer van toepassing zijn, of dat Vonea het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

2. Offertes en de Overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes (samen: “offertes”) van Vonea zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte wordt gevraagd om vóór een bepaalde datum te reageren. Dat houdt in dat Vonea het recht heeft om de voorwaarden van de offerte nog te wijzigen. Aan de offerte kan de Wederpartij dus geen rechten ontlenen. Als de aangeboden producten of diensten niet meer beschikbaar zijn, dan komt de offerte te vervallen.

2.2 Vonea kan niet aan uitgebrachte offertes worden gehouden als de offerte een vergissing of verschrijving bevat, die voor een Wederpartij kenbaar is of kenbaar behoort te zijn.

2.3 Offertes van Vonea gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten en bestellingen.

2.4 Als Vonea in de offerte een samengestelde prijsopgave opneemt, dan kan Vonea niet verplicht worden om een gedeelte van de Overeenkomst te verrichten tegen een overeenkomstig gedeelte van de samengestelde prijs.

2.5 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de Wederpartij en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.6 Als de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, dan bevestigt Vonea langs elektronische weg het ontvangst hiervan.

2.7 Vonea kan bij of na het aangaan van de Overeenkomst, en voordat zij de Opdracht (verder) uitvoert, van een Wederpartij voldoende zekerheid vragen dat zij aan de betalingsverplichting en overige verplichtingen zal voldoen. Als een Wederpartij weigert om de gevraagde zekerheid te geven, dan heeft Vonea het recht om de Opdracht te weigeren.

2.8 Als Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van oplevering daardoor worden beïnvloed. Een wijziging van en/of aanvulling op de Overeenkomst kan financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben. Vonea zal eventuele financiële consequenties o.b.v. nacalculatie aan de Wederpartij doorbelasten.

 

3. Uitsluiting herroepingsrecht

3.1 De Wederpartij (inclusief Consument) kan online bestelde producten en diensten van Vonea niet herroepen. Producten en diensten van Vonea zijn expliciet uitgesloten van het herroepingsrecht (artikel 6:230o BW en artikel 6:230p BW), doordat de producten van Vonea gepersonaliseerd zijn.

3.2 Als de Wederpartij (waaronder Consument) desondanks toch de Overeenkomst herroept, dan gebeurt dit op zijn/haar risico en komen de kosten hiervan voor zijn/haar eigen rekening.

 

4. Verplichtingen Wederpartij

4.1 De Wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, waarvan Vonea heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het correct en tijdig uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, of waarvan de Wederpartij behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, tijdig aan Vonea ter beschikking worden gesteld.

4.2 De Wederpartij is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Vonea ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook als deze van of via derden afkomstig zijn.

4.3 Als de Wederpartij zelf een kist aanlevert waarvan hij/zij wil dat deze door Vonea wordt bestickerd, dan dient hij/zij ervoor te zorgen dat deze kist aan de eisen van Vonea voldoet, dat wil zeggen dat de kist in ieder geval glad/vlak genoeg moet zijn voor bestickering. De beoordeling van de gladheid/vlakheid van de kist ligt bij Vonea. Als de kist niet glad/vlak genoeg is volgens Vonea, dan heeft Vonea het recht om de Overeenkomst met de Wederpartij te annuleren conform artikel 7.2 van deze algemene voorwaarden.

4.4 Bestickering van de kist vindt plaats op locatie van Vonea, tenzij anders is overeengekomen. Als de Wederpartij zelf een kist voor bestickering aanlevert, dan dient de Wederpartij zelf zorg te dragen voor de levering van de kist op de door Vonea aangegeven locatie. In overleg en na voldoening van een door Vonea aan te geven kostenvergoeding kan Vonea de zelf aangekochte kist van de Wederpartij ook op locatie ophalen.

4.5 De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen die nodig zijn voor het gebruik van logo’s (van onder andere clubs, merken en/of ondernemingen), foto’s of andere uitingen die de Wederpartij afgebeeld wil hebben op de bestickering van de kist. Het gaat dan om alle uitingen waarop mogelijk intellectueel eigendomsrecht van een derde berust.

 

5. Uitvoering van de Overeenkomst en levering

5.1 Alle werkzaamheden die door Vonea worden verricht in de uitvoering van de Overeenkomst worden verricht naar beste inzicht en kunnen. De verplichting van Vonea betreft een inspanningsverplichting.

5.2 Vonea bepaalt de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd, maar houdt daarbij wel rekening met de eisen die Wederpartij daaraan heeft gesteld. Vonea heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3 Vonea stuurt de Wederpartij een voorbeeld opmaak om hem/haar een indruk te geven van het eindresultaat. In de voorbeeld opmaak kan door Vonea een andere kist worden getoond dan de door de Wederpartij bestelde kist. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de voorbeeld opmaak. Eindproducten kunnen afwijken in kleur, vorm, afwerking en uitstraling van getoonde afbeeldingen en van eventuele fysieke voorbeelden.  

5.4 Alleen lege kisten worden bestickerd. Een kist is leeg als hier geen personen of spullen in liggen.

5.5 Binnen één (1) werkdag na ontvangst van de bestelling van de Wederpartij door Vonea, zal Vonea het ontwerp voor de bestickering van de kist aan de Wederpartij toesturen (mits Vonea hiervoor de juiste gegevens heeft ontvangen van de Wederpartij). Afhankelijk van de reactiesnelheid van de Wederpartij op het toegezonden ontwerp van de bestickering, zal Vonea zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk de bestickeringswerkzaamheden aanvangen. De datum van oplevering wordt in overleg tussen Partijen vastgesteld.

5.6 Opgegeven termijnen voor de levering van bepaalde zaken zijn indicatief en zijn nimmer fatale termijnen. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Vonea schriftelijk in gebreke te stellen.

5.7 Tenzij anders overeengekomen, omvat de opdracht van Vonea nimmer: (I) het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de Wederpartij voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen; (II) het doen van onderzoek naar het bestaan van intellectuele eigendomsrechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden; (III) het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in het voorgaande punt bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de Wederpartij.

5.8 Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan Vonea kenbaar heeft gemaakt.

5.9 Het is niet mogelijk om op een van de Waddeneilanden te leveren.

5.10 Het risico van beschadiging en/of vermissing van een order rust bij Vonea tot het moment van bezorging aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aangewezen derde, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

6. Opschorting en ontbinding

6.1 Vonea heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding, schadeloosstelling of kosten, als:

  • de Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd nakomt; of
  • Vonea ter kennis gekomen omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst goede gronden geven te vrezen dat Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; of
  • door vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Vonea verwacht kan worden dat zij de Overeenkomst tegen de overeengekomen voorwaarden zal nakomen; of
  • de Wederpartij niet de gevraagde zekerheid verstrekt voor de voldoening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.

De Wederpartij is in voornoemde gevallen uit hoofde van wanprestatie wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht en aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) die aan de zijde van Vonea direct of indirect (zijn) ontstaan.

6.2 Vonea heeft altijd het recht om een Overeenkomst, of een wijziging daarin, te weigeren of te beëindigen, als de Overeenkomst in strijd is met een wettelijke bepaling of regelgeving. Vonea mag ook een Overeenkomst weigeren of beëindigen als de Overeenkomst naar haar mening schade kan toebrengen aan de belangen of goede naam van haar onderneming.

6.3 Als de Overeenkomst tussen Partijen wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Vonea op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

6.4 Vonea mag de Overeenkomst met directe ingang kosteloos opzeggen of annuleren als de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn/haar vermogen kan beschikken (o.a. ten gevolge van liquidatie, aanvrage van surseance van betaling, faillissement of schuldsanering). De vorderingen van Vonea op de Wederpartij zijn dan direct opeisbaar.

 

7. Annulering

7.1 De Wederpartij kan de Overeenkomst met Vonea niet kosteloos annuleren. Als een Wederpartij tot annulering overgaat, dan is hij/zij de volledige overeengekomen kosten voor de order verschuldigd.

7.2 Vonea kan de Overeenkomst kosteloos annuleren op het moment dat de Wederpartij een kist aanlevert die niet glad/vlak genoeg is, de gekozen product(en) niet meer beschikbaar zijn of om andere redenen. De beoordeling van de gladheid/vlakheid van een kist ligt bij Vonea. De bestelling zal door Vonea geheel of gedeeltelijk geannuleerd worden waarbij de reeds gedane betaling (geheel of gedeeltelijk) wordt gestorneerd aan de Wederpartij.

7.3 De annuleringsdatum is de datum waarop Vonea de schriftelijke annulering heeft ontvangen of heeft gedaan. De administratie van Vonea is te allen tijde leidend bij de beoordeling van de annuleringsdatum en de daarbij behorende annuleringskosten.

 

8. Overmacht

8.1 Vonea is niet gehouden om een verplichting uit de Overeenkomst na te komen, als er sprake is van overmacht (artikel 6:75 BW).

8.2 Naast het bepaalde in de wet en jurisprudentie, wordt onder overmacht verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Vonea geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Vonea niet in staat is om de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. Dit omvat ook de situatie dat er sprake is van een werkstaking in het bedrijf van Vonea of derden, en de situatie dat Vonea diensten of producten te laat geleverd krijgt van haar leveranciers of de Wederpartij. Vonea kan zich ook beroepen op overmacht als de overmacht intreedt nadat Vonea de Overeenkomst had moeten nakomen.

8.3 Vonea heeft het recht om de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten tijdens de periode dat de overmacht plaatsvindt. Elke Partij heeft het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder vergoeding van schade als deze periode van overmacht langer dan drie maanden voortduurt.

8.4 Als Vonea bij het intreden van de overmacht al een deel van haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen, dan mag Vonea dit alvast in rekening brengen aan de Wederpartij. De Wederpartij is dan verplicht om deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

9. Vergoedingen en betaling

9.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, dient er binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden. Vonea heeft het recht om een aanbetaling te vragen voordat zij begint met de uitvoering van de Overeenkomst.

9.2 Als de Wederpartij niet tijdig aan zijn/haar betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij/zij door Vonea is gewezen op de te late betaling en Vonea de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn/haar betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Vonea gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter incassering van de vordering komen voor rekening van de Wederpartij.

9.3 Vonea heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te brengen op de kosten, vervolgens op de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Betalingen van de Wederpartij worden door Vonea steeds aangewend ter vereffening van de oudste vervallen vorderingen.

9.4 De Wederpartij is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem/haar aan Vonea verschuldigde.

9.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of andere bezwaren schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

 

10. Aansprakelijkheid

10.1 Een eventuele aansprakelijkheid van Vonea is altijd beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is geregeld.

10.2 Vonea maakt bij de bestickering gebruik van PVC-vrije folie waarop een B1 verklaring van toepassing is. De gebruikte Eco Sol(vent) inkt bevat minimale hoeveelheden PVC. Vonea is niet aansprakelijk voor eventuele steekvlamvorming of elke andere schade ten gevolge van het stoken van de bestickerde kist, alsmede is Vonea niet aansprakelijk voor schade in welke aard dan ook ten gevolge van het begraven van de bestickerde kist.

10.3 Vonea is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat door of namens de Wederpartij onjuiste en/of onvolledige gegevens aan Vonea is verstrekt.

10.4 Vonea is niet aansprakelijk voor gebreken en/of gevolgschade aan en/of door de kist die door de Wederpartij zelf is aangeleverd aan Vonea.

10.5 De aansprakelijkheid van via Vonea gekochte kisten wordt beperkt tot hetgeen in de garantievoorwaarden van de producent van de kist is bepaald. Voor gebreken aan de via Vonea gekochte kist dient de Wederpartij zich tot de producent van de kist te wenden.

10.6 De aansprakelijkheid van Vonea is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in dat geval uitkeert, of als er geen uitkering van de verzekering plaatsvindt, tot ten hoogste het kosteloos herstel van een gebrekkig product of vervanging van dat product.

10.7 Vonea is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade indien en voor zover dit betrekking heeft op de bestickeringswerkzaamheden. Voor de levering of kwaliteit van de kist zelf is Vonea nimmer aansprakelijk. In geval aansprakelijkheid van Vonea wordt aangenomen, bestaat de te vergoeden schade uit uitsluitend de directe schade, zijnde: (1) de redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, (2) indien van toepassing, de redelijke kosten die gemaakt zijn om de gebrekkige prestatie van Vonea op te lossen, voor zover deze aan Vonea toegerekend kunnen worden, en (3) de redelijke kosten die gemaakt zijn om de schade te voorkomen of beperken. De Wederpartij moet dan wel kunnen aantonen dat deze kosten ook daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van de directe schade.

10.8 Vonea is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade t.g.v. bedrijfsstagnatie.

10.9 De beperkingen van de aansprakelijkheid van Vonea zijn niet van toepassing als Vonea de schade heeft veroorzaakt met opzet of grove schuld.

 

11. Vrijwaring

11.1 Vonea en de door haar ingeschakelde derden worden door de Wederpartij gevrijwaard voor eventuele aansprakelijkheid ten opzichte van derden die schade lijden ten gevolge van de uitvoering van de Overeenkomst.

11.2 De Wederpartij garandeert aan Vonea dat de door haar aangeleverde informatiedragers, elektronische bestanden, software en andere soortgelijke bestanden vrij zijn van virussen en defecten, en vrijwaart Vonea voor eventuele schade die ontstaat ten gevolge van het gebruik van deze informatiedragers, elektronische bestanden, software en andere soortgelijke bestanden.

11.3 De Wederpartij vrijwaart Vonea (en de door Vonea ingeschakelde derden) ten opzichte van derden, die schade lijden als gevolg van de door de Wederpartij gewenste content die wordt afgebeeld op de bestickering van de kist, ook als dit betrekking heeft op een schending van enig intellectueel eigendomsrecht van derden. Deze vrijwaring biedt de Wederpartij ook aan Vonea in geval de expliciete toestemming, ontheffing of vergunning als bedoeld in artikel 4.5 van deze algemene voorwaarden ontbreekt.

 

12. Intellectuele eigendom

12.1 Alle rechten van intellectuele eigendom inzake (het ontwerp van) de bestickering die tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst tot stand komen, komen aan Vonea toe en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Vonea door de Wederpartij of derden worden gebruikt of nagemaakt, tenzij anders is overeengekomen.

12.2 Vonea is gerechtigd een door haar gemaakt ontwerp te gebruiken voor andere opdrachten en/of andere doeleinden, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie met derden wordt gedeeld.

12.3 Vonea mag het ontwerp opnemen in online en offline portfoliofoto’s.

12.4 Auteursrechten op door een Wederpartij gemaakte foto’s blijven bij die Wederpartij berusten.

12.5 Auteursrechten op het aangeleverd materiaal blijven bij de verantwoordelijke partij die het aangeleverd materiaal heeft gemaakt. Vonea komt daarin het intellectueel eigendomsrecht inzake het ontwerp van de kistbestickering toe.

12.6 Als de Wederpartij materiaal en/of gegevens aanlevert welke op de sticker moet komen dan is hij/zij hier zelf verantwoordelijk voor. De Wederpartij vrijwaart Vonea voor eventuele aansprakelijkheden ten opzichte van derden die schade lijden door het gebruik hiervan.

12.7 Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de (opgeleverde) materialen te verwijderen of te wijzigen.

 

13. Klachten

13.1 Klachten jegens Vonea kunnen enkel gericht zijn op de bestickeringswerkzaamheden. De door Vonea te leveren bestickering voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Vonea biedt geen waarborgen ten aanzien van de door haar geleverde producten en/of diensten. Vonea biedt ook geen enkele garantie voor de gevolgen van crematie of begraving van de door haar geleverde producten.

13.2 Er kunnen verschillen bestaan in de uiterlijke kenmerken tussen de afbeeldingen op de website en/of de fysieke voorbeelden en de daadwerkelijke sticker (zoals kleurverschillen). Deze verschillen bieden geen grond voor reclamatie.

13.3 Vonea staat niet in voor de kwaliteit van de door de Wederpartij zelf aangeleverde kist en/of de kwaliteit van de via Vonea bestelde kist.

13.4 Voor klachten inzake de kwaliteit van de via Vonea bestelde kist geldt dat de Wederpartij zich dient te richten tot de producent van de kist.

13.5 De Wederpartij dient het door Vonea geleverde onmiddellijk op het moment dat de zaken haar ter beschikking worden gesteld te (laten) onderzoeken, waarbij dient te worden vastgesteld of de kwaliteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en of de kist of bestickering geen beschadigingen kent. De Wederpartij zal dan direct bij aflevering het geleverde voor akkoord ondertekenen. De Wederpartij dient Vonea in de gelegenheid te stellen een klacht te (laten) onderzoeken. Eventuele klachten of verbeterpunten na ondertekening van het afgeleverde voor akkoord, bieden geen grond meer voor reclamatie.

13.6 Voor de toepassing van dit artikel dient iedere deellevering als afzonderlijke levering te worden beschouwd.

13.7 Bij vaststelling dat een zaak gebrekkig is en bij tijdige reclamering (direct bij aflevering, alvorens ondertekening voor akkoord), zal Vonea de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving daarvan door de Wederpartij vervangen of herstellen, mits de reclamering betrekking heeft op de bestickering van de kist.

13.8 Het indienen van klachten ontslaat Wederpartij nimmer van diens afname- en betalingsverplichting jegens Vonea.

13.9 Bij niet-tijdige melding van de klacht komt Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of enige andere schadeloosstelling.

13.10 De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Vonea en de door Vonea bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, die niet onder het toepassingsbereik van de klachtplicht vallen, bedraagt één jaar.

 

14. Privacy

Vonea is bekend met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en houdt hiermee rekening bij het verwerken van de (persoons)gegevens van de Wederpartij. Er worden geen (persoons)gegevens gedeeld met derden, tenzij (i) dit nodig is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst; of (ii) Vonea een wettelijke plicht heeft om de (persoons)gegevens te delen; of (iii) Vonea hiervoor expliciete toestemming heeft gekregen van de Wederpartij; of (iv) als een van de andere rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens van toepassing is. Als de Wederpartij besluit om persoonsgegevens van derden aan Vonea te verstrekken, dan dient de Wederpartij als dit nodig is, zorg te dragen voor een passende verwerkersovereenkomst die voldoet aan de gestelde eisen in de AVG.

 

15. Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Het Nederlands recht is van toepassing.

15.2 De Rechtbank Oost-Brabant is uitsluitend bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

15.3 Partijen zullen eerst proberen om een geschil onderling op te lossen voordat zij een beroep doen op de rechter.